Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Definities 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gewichtsconsulent: Yvette Hesselberth, namens T-op gewicht, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, 

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent; 

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding 

verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; 

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt 

uitgeoefend; 

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is 

verwezen. 

 

Artikel 2: Algemeen 

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 3: Basis 

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. 

 

Artikel 4: Verhindering 

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

 

Artikel 5: Tariefstelling 

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. 

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom      

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn. 

 

Artikel 7: Betaling 

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichts-consulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

 

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht 

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten. Nederlands recht is van toepassing.                                                                                                                       
Artikel 11: Uw gegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De gewichtsconsulent gaat discreet om met alle vertrouwelijke gegevens.


Privacy statement:

T-op gewicht, gevestigd te Moergestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

T-op gewicht 

Prinses Beatrixstraat 23A

5066 BB  MOERGESTEL

06 - 41 85 47 80

www.topgewicht.nl       

 

Yvette Hesselberth is de Functionaris Gegevensbescherming van T-op gewicht.                                               
Zij is te bereiken via [email protected] 

Persoonsgegevens die T-op gewicht verwerkt

T-op gewicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan 
T-op gewicht verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer

- Locatiegegevens 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

T-op gewicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 

- gezondheid, meet- en weeggegevens zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa,  

  buikomtrek;

- voedingsanamnese. 

 

De eigenaar van T-op gewicht heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

T-op gewicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies.

- Het afhandelen van uw betaling.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- T-op gewicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens                                                                  

  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

T-op gewicht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T-op gewicht) tussen zit. 

Hoe lang bewaart T-op gewicht persoonsgegevens

T-op gewicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

T-op gewicht verkoopt uw gegevens niet aan derden. T-op gewicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die T-op gewicht gebruikt

T-op gewicht gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kan T-op gewicht de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T-op gewicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij T-op gewicht een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wordt beschikt, in een computerbestand te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

T-op gewicht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

T-op gewicht wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons. 

Hoe T-op gewicht persoonsgegevens beveiligt

T-op gewicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met T-op gewicht via [email protected].